.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

مرداد۲۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه۹۶۰۵۲۹

دریافت

.

مرداد۲۹۱۳۹۶

در این نسخه علاوه بر بهبودهای نسبی معمول
زیر سیستم سماد – بدهی و مطالبات  کامل گردیده است.
منتظر بررسی و ارسال نظرات شما هستیم
استفاده کامل از زیر سیستم سماد در صورت درخواست  فعال گردد اما استفاده اولیه آن آزاد است.
دریافت

توجه داشته باشید که فیلد های
نام خانوادگی اشخاص حقیقی
در تفصیلی طبق سماد
و دسته بندی تفصیلی طبق سماد طبق دسته بندی های زیر باید در اطلاعات تفصیلی ها اعمال گردد
نوع تفصیلی :
۱ – حقوقی
۲ – حقیقی ایرانی با اهمیت
۳ – حقیقی خارجی با اهمیت
۴ – دولت جمهوری اسلامی ایران
۵ – خزانه داری کل کشور
۶ – نهاد های بین المللی
۷ – حقیقی ایرانی سایر
۸ – حقیقی خارجی سایر
۹ – حقوقی بی اهمیت
۱۰ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اسناد خزانه اسلامی)
۱۱ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اوراق مشارکت)
۱۲ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (صکوک اجاره)
۱۳ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اوراق قرضه)
دسته بندی پیمانکار:

۳۱۱۱ – پیمانکاران خصوصی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
۳۱۱۲ – مشاوران حقوقی خصوصی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
۳۱۲۱ – بانک های خصوصی
۳۱۲۲ – موسسات مالی و اعتباری خصوصی
۳۱۳۱ – صندوق های بازنشستگی خصوصی
۳۱۳۲ – شرکت های خصوصی
۳۱۳۹ – سایر اشخاص حقوقی خصوصی
۳۲۱۱ – پیمانکاران دولتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
۳۲۱۲ – مشاوران دولتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
۳۲۲۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳۲۲۲ – سایر بانک های دولتی
۳۲۲۳ – موسسات مالی و اعتباری دولتی
۳۲۳۲ – وزارتخانه ها
۳۲۳۳ – سازمان امور مالیاتی کشور
۳۲۳۴ – سایر موسسات دولتی
۳۲۳۵ – صندوق های بازنشستگی دولتی
۳۲۳۶ – شرکتهای دولتی
۳۲۳۷ – دستگاههای اجرایی محلی
۳۲۳۹ – سایر اشخاص حقوقی دولتی
۳۳۱۱ – سازمان تامین اجتماعی
۳۳۱۲ – شهرداری ها
۳۳۱۹ – سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
۳۴۱۱ – اشخاص حقوقی تعاونی
۳۵۱۲ – شرکت های خارجی
۳۵۱۹ – سایر اشخاص حقوقی خارجی
۳۱۱۳ – مشاوران حقیقی خصوصی طرح تملک دارایی های سرمایه ای
۳۱۴۱ – کارکنان رسمی دولت
۳۱۴۲ – کارکنان پیمانی دولت
۳۱۴۹ – سایر کارکنان دولت
۳۱۵۱ – سایر اشخاص حقیقی
۳۵۲۱ – اشخاص حقیقی خارجی
۳۲۳۸ – دولت جمهوری اسلامی ایران
۳۲۳۱ – خزانه داری کل کشور
۳۵۱۱ – نهادها و موسسات بین المللی
۳۱۴۱ – کارکنان رسمی دولت
۳۱۴۲ – کارکنان پیمانی دولت
۳۱۴۹ – سایر کارکنان دولت
۳۱۵۱ – سایر اشخاص حقیقی
۳۱۱۳ – مشاوران حقیقی خصوصی طرح تملک دارایی های سرمایه ای
۳۵۲۱ – اشخاص حقیقی خارجی
۳۱۲۱ – بانک های خصوصی
۳۱۲۲ – موسسات مالی و اعتباری خصوصی
۳۱۳۱ – صندوق های بازنشستگی خصوصی
۳۱۳۲ – شرکت های خصوصی
۳۱۳۹ – سایر اشخاص حقوقی خصوصی
۳۲۲۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳۲۲۲ – سایر بانک های دولتی
۳۲۲۳ – موسسات مالی و اعتباری دولتی
۳۲۳۲ – وزارتخانه ها
۳۲۳۳ – سازمان امور مالیاتی کشور
۳۲۳۴ – سایر موسسات دولتی
۳۲۳۵ – صندوق های بازنشستگی دولتی
۳۲۳۶ – شرکتهای دولتی
۳۲۳۷ – دستگاههای اجرایی محلی
۳۲۳۹ – سایر اشخاص حقوقی دولتی
۳۳۱۱ – سازمان تامین اجتماعی
۳۳۱۲ – شهرداری ها
۳۳۱۹ – سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
۳۴۱۱ – اشخاص حقوقی تعاونی
۳۵۱۲ – شرکت های خارجی
۳۵۱۹ – سایر اشخاص حقوقی خارجی
۳۶۱۱ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اسناد خزانه اسلامی)
۳۶۱۲ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اوراق مشارکت)
۳۶۱۳ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (صکوک اجاره)
۳۶۱۴ – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده اوراق بدهی (اوراق قرضه)

مرداد۲۸۱۳۹۶

حسابداری دولتی نسخه ۹۶۰۵۲۸

دریافت

مرداد۲۶۱۳۹۶

حسابداری تعهدی

دریافت  – خانم مالمیر – پزشکی قانونی قم

دریافت ۲

مرداد۲۴۱۳۹۶

کمیته ملی المپیک

حسابداری تعهدی   دریافت

 

حقوق و دستمزد   دریافت

مرداد۲۳۱۳۹۶

حقوق و دستمزد نسخه ۹۶۰۵۲۳

امکان تهیه دیسکت مالیات فراهم گردید .

دریافت

مرداد۲۳۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۵۲۳

دریافت

مرداد۲۲۱۳۹۶

حسابداری دولتی نسخه ۹۶۰۵۲۲-۳

موارد نوسازی استان گلستان

دریافت

مرداد۲۲۱۳۹۶

حسابداری دولتی نسخه ۹۶۰۵۲۲-۲

دریافت

مرداد۲۲۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۵۲۲

جناب آقای محمد پور – سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

حسابداری تعهدی      دریافت

حسابداری نقدی       دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...