انجام برخی اصلاحات در محاسبه اضافه کاری و ماموریت

جناب مغانلو اداره کار تعاون زنجان

سرکار خانم محبی – نوسازی مدارس گیلان

 

دریافت

دریافت ۲