اصلاحات در چاپ حواله  برای خانم دانیال هوشناسی قم (تغییر  ذیحسابی محترم به ذیحساب محترم در همه نمونه حواله ها)

اصلاح ثبت سند خودکار با اسناد خزانه (لطفا” تست و نتیجه را به ما اطلاع دهید)

دریافت