برای آقای انصاری ، پزشکی قانونی بوشهر

و نوسازی لرستان
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای اسدی
جناب بازداری
و همکار ارجمندمان سرکار خانم میرزایی
دریافت