همانطور که مستحضرید حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی ها طبق بخشنامه باید بهمراه حقوق کارمندان رسمی پیمانی از طریق خزانه پرداخت شود و در درخواست وجه بیاید.

در این نگارش  با تلاش همکاران، نسخه با تغییرات کامل در اختیار شما قرار گرفته است.
لازم است  گزارش  درخواست وجه تغییرات زیر را جهت مشخص کردن کردن اقلام حقوقی کارکنان قراردادی انجام دهید:
(۱) ۱۵) در ستون  حق شغل،    آیتم حقوقی  حقوق پایه یا مبنا و امثالهم را  اضافه کنید
در ستون های پرداخت ۲۶ و ۲۷     (۴۰و۴۱)نیز اقلام زیر را وارد کنید:

(۱۴) ۲۸:  حق اولاد         به این قسمت نیز حق اولاد قراردادی ها را اضافه کنید.  ****
(۲۶)۴۰ : کمک هزینه اقلام مصرفی-بن-حق مسکن قراردادی ****
(۲۷)۴۱ : درصد مقطع تحصیلی – پایه سنواتی قراردادی ****

۱۵ : حق شغل/حقوق مبنا(پایه) ****
۱۶ : حق شاغل
۱۷ : فوق العاده شغل
۱۸ : تفاوت تطبیق
۱۹ : افزایش جز بند ب ماده ۱۱ بودجه
۲۰ : فوق العاده سختی کار
۲۱ : فوق العاده بدی آب و هوا
۲۲ : مبلغ تضمین
۲۳ : فوق العاده محل خدمت
۲۴ : خدمت در مناطق جنگ زده
۲۵ : فوق العاده ویژه(ممتاز)
۲۶ : فوق العاده نشانهای دولتی
۲۷ : کمک هزینه عائله مندی
۲۸ : کمک هزینه اولاد
۲۹ : فوق العاده ایثارگری
۳۰ : تفاوت حداقل دریافتی
۳۱ : کسر صندوق
۳۲ : سایر احکام
۳۳ : فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
۳۴ : فوق العاده جذب هیات امناء
۳۵ : فوق العاده اشتغال خارج از کشور
۳۶ : بیمه خدمات درمانی سهم دستگاه اجرایی
۳۷ : ضریب تعدیل
۳۸ : تنزل پست
۳۹ : حق اشعه
۴۰ : کمک هزینه اقلام مصرفی-بن-حق مسکن قراردادی ****
۴۱ : درصد مقطع تحصیلی – پایه سنواتی قراردادی ****
۴۲ : فوق العاده مدیریت
۴۳ : ایثارگری سهم دستگاه اجرایی
۴۴ : بازنشستگی سهم دولت صندوق بیمه بازنشستگی
۴۵ : بیمه تامین اجتماعی سهم دولت
۴۶ : بیمه خدمات درمانی سهم دولت
۴۷ : بازنشستگی سهم دولت سایر صندوق ها
۴۸ : سایر پرداختی ها/عیدی
۴۹ : مالیات
۵۰ : بازنشستگی سهم دولت و کارمند(صندوق بازنشستگی کشور)
۵۱ : بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارمند
۵۲ : بیمه خدمات درمانی سهم دولت،کارمند و دستگاه
۵۳ : بازنشستگی سهم دولت و کارمند(سایر صندوق ها)
۵۴ : مقرری ماه اول
۵۵ : سایر کسور

لیست حقوقی این ماه باید در شامل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی  در یگ لیست اصلی باشد  و همه را با هم محاسبه کنید.

دریافت

دریافت   نسخه شاغلین و بازنشستگان مخصوص آقای عباسی اداره کل زندانهای استان تهران

این تصاویر را هم ببینید

تصویر ۱

تصویر ۲

تصویر ۳

تصویر ۴

تصویر ۵