برای آقای عباسی اداره زندان ها
EmployType(
EmployTypeCode tinyint NOT NULL,
EmployTypeName varchar(70) COLLATE Arabic_CI_AS NOT NULL,
EmployCode int NOT NULL,
PAYACCBANKBRANCH varchar(60),
TAXACCBANKBRANCH varchar(60),
refrence smallint NULL default(1),
PRIMARY KEY (EmployTypeCode)
)

دریافت