پس از بروز آوری
چنانچه  انواع استخدام ها از ۱) رسمی  ۲) پیمانی ۳) قراردادی بیشتر است  لطفا” در قسمت اطلاعات پایه،
اتواع استخدام، تک تک آنها را ویرایش نموده و مرجع پرداخت را به خزانه تغییر بدهید و متناسب با نوع استخدام، اعداد ۱ برای رسمی ۲ برای پیمانی و ۳ برای قراردادی را در قسمت نوع  خزانه وارد کنید.
مابقی تنظیمات همانند توضیحات قبل می باشد. دستگاههای اجرایی بسیاری حقوق رسمی پیمانی قراردادی را با هم ارسال کرده اند و  مورد تائید خزانه نیز قزار گرفته است و این اصلاحات برای بهبود کار  می باشد.

دریافت نسخه شاغلین دولتی

دریافت نسخه شاغلین و بازنشستگان منحصرا” برای آقای  عباسی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران

 

اصلاحات به تاریخ ۹۷۰۳۱۹

 

دریافت نسخه شاغلین دولتی

دریافت نسخه شاغلین و بازنشستگان منحصرا” برای آقای  عباسی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران