در این نسخه باز برای بهبود گزارش درخواست وجه، امکاناتی اضافه شده است
در قسمت درخواست وجه می توانید دوره ها را هم انتخاب کنید
یعنی چنانچه حقوق  کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی را در  لیست های حقوقی جدا  محاسبه کنید، می توانید درخواست وجه  و فایل را  از  دوره های جدا بگیرید

دریافت