برای جناب خطیب زاده – شهرداری ماهدشت – فعال سازی سامانه بدهی و مطالبات
برای جناب عسگری – مدیریت برنامه ریزی قم

آقای میر
خانم نامداری
و سایر استفاده کنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

 

اصلاحات در ثبت رند اسناد خزانه. در نظر داریم برای اسناد خزانه زیر سیستم جدیدی همانند  زیر سیستم بدهی  به نرم افزار حسابداری تعهدی هوشا اضافه کنیم

دریافت