با توجه به اینکه تهیه سناما وقت قابل توجهی از تنظیم حساب می گرفت ، این قسمت بازطراحی و بسیار سریع شد

این نسخه ها  تا یک سال  آتی نیاز به  بروز آوری نخواهد داشت

 

دریافت  حسابداری تعهدی

 

دریافت سپرده تضمینات تعهدی