برای خانم سپهوند
جاب بابایی
جناب آرین و خانم بیات
و سایر عزیزانی که با تفصیلی ها مشکل داشتند.

دریافت

دریافت  ۳  نهایی