برخی ادارات برای محاسبه ساده تر ماموریت بی بیتوته
این آیتم  همانند ماموریت با بیتوته به قسمت کارکرد، مرخصی و … اضافه گردیده است.

 

دریافت