حاصل تغییرات و بهبودهای  بسیار خانم محبی، کارشناس حقوق و دستمزد نوسازی مدارس گیلان در نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

برای جناب آقای خان محمدی و سایر استفاده کنندگان نرم افزار حقوق و دستمزد هوشا

دریافت