در این نسخه اصلاحات و رفع ایراداتی که آقای رضایی کارشناس ارشد  امور ذیحسابی  نوسازی  مدارس خراسان جنوبی عنوان کرده بودند، انجام گردید.

با تشکر
دریافت

 

دوباره  دریافت کنید

دوباره  دریافت کنید