برای آقای میرعباسی، آبفای گیلان

انتقال گروهی اسناد به  یک سند

 

منوی تنظیم اسناد ==>   کپی محدوده ای از اسناد به یک سند

اسناد از هر سال مالی را به یک سند  کپی می کند.

دریافت