با توجه به افزایش تعداد استفاده کنندگان حقوق و دستمزد، بهبودهایی در بخش های مختلف نرم افزار در حال انجام است
یکی از این بهبوده بحث وام ها و مانده ها و …. بود که بخوبی انجام شده است
در مورد محاسبه مالیات با تعدیل ماهیانه و سالیانه نیز همه کارهای ممکن برابر پیشنهادات رسیده انجام شده است

 

تشکر از همه کارشناسان ارجمند حقوق و دستمزد ادارات

بطور خاص، سرکار خانم محبی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان
سرکار خانم های گائینی و خدیو  اداره کل میراث فرهنگی استان قم
جناب آقای طباطبایی اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان که زحمت تهیه یک راهنمای مناسب را هم برای هوشا کشیده اتد.

دریافت