.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

قوانین و مقررات ممنوعه

قوانین و مقررات ممنوعه ، توزیع توسط هوشا

از سری کتابهای مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شماره 4

قوانين و مقررات ممنوعه

 

 

پیشگفتار

به نام خداوند بخشنده مهربان

با توجه به پراکندگی، تنوع و گسترش بيش از حد قوانين و مقررات، مطالعه و بررسی کليه قوانين برای هر فردی، کار بسيار دشوار و سخت و نياز به زمان دارد؛ لذا دانستن محدوديتها و ممنوعيتهای هر قانون،اجرای صحيح قوانين کشور را به دنبال خواهد داشت؛ در بسياری از موارد، مجريان امور به علت نارسايی مفاهيم و برداشتهای مختلف از متن قوانين در اجرای آنها دچار ترديد و مشکل می شوند و فرآيند طولانی اصلاح و تفسير قوانین و مقررات نيز موجب معطل ماندن امور می گردد؛ در بيشتر موارد، کشورهای فقير از نظر دارايی ها ثروتمندند، اما از نظر سرمايه فقيرند؛ دارايی را نمی توان تبديل به سرمايه کرد مگر آنکه قانون حاکم باشد، منابع و ثروتهای کشور تنها در مسير مديريت علمی و منطقی می تواند راه گشا باشد؛ در غير اينصورت در دراز مدت نتيجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت،تاثير نظارت و کنترل عمليات بر فعاليتهای هر بخش از جامعه منوط به اجرای قطعی و بی چون و چرای قانون است.

هدف از تدوين اين کتاب با توجه به تعدد قوانين و مقررات عمدتاً تاکيد بر فراهم نمودن منبع و ماخذی برای تسهيل در اجرای صحيح قوانين بوده تا در اختيار همگان قرار گيرد.

اين مجموعه به مثابه(يکصد کتاب قانون در يک کتاب)می باشد و مجموعه گرد آوری شده منحصر به فرد و برای اولين بار در کشور به چاپ رسيده است و حاوی کليه قوانين جاری و موضوعه کشور است که همه مديران، ذيحسابان، مسئولين امورمالی و اداری،کارشناسان، حسابرسان و بازرسين دستگاههای نظارتی و همه کسانی که به نحوی با قانون سروکار دارند با صرف وقت کمتری می توانند کليه محدوديتها و ممنوعيتهای قانونی را به صورت يکجا در اختيار داشته باشند.

لذا کتاب حاضر به آنان که هرگز (قانون) را به پای (بی قانونی) قربانی نکردند و کسانی که کمک می کنند اجرای صحيح قوانين در کشور جاری شود، تقديم می گردد.

ابوالفضل طيبی

عضو انجمن متخصصين امور ذيحسابی کل کشور

فهرست مطالب

 

 

پيشگفتار………………………………………………………………………………………….. 11

قانون ماليات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………13

فصل اول- کليات و تعاريف………………………………………………………………………13

فصل دوم – معافيتها………………………………………………………………………………15

فصل سوم – ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات………………………………………………..17

فصل چهارم – وظايف و تکاليف موديان……………………………………………………….20

فصل پنجم – سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و……………………………………23

فصل ششم – ساير مقررات…………………………………………………………………….. 27

فصل هفتم – عوارض کالاها و خدمات………………………………………………………… 29

فصل هشتم – حقوق ورودی……………………………………………………………………..33

فصل نهم – ساير مالياتها و عوارض خاص…………………………………………………….34

فصل دهم – تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء…………………………………………42

قانون مديريت و خدمات کشوری…………………………………………………………………46

فصل اول – تعاريف………………………………………………………………………………46

فصل دوم – راهبردها و فن آوری انجام وظايف دولت…………………………………………50

فصل سوم – حقوق مردم………………………………………………………………………….58

فصل چهارم – ساختار سازمانی………………………………………………………………….59

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری…………………………………………………63

فصل ششم – ورود به خدمت………………………………………………………………………66

فصل هفتم – استخدام……………………………………………………………………………….68

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی……………………………………………………………..71

فصل نهم – توانمند سازی کارمندان……………………………………………………………….73

فصل دهم – حقوق و مزايا…………………………………………………………………………75

فصل يازدهم – ارزيابی عملکرد…………………………………………………………………..86

فصل دوازدهم – حقوق و تکاليف کارمندان……………………………………………………….87

فصل سيزدهم – تامين اجتماعی…………………………………………………………………….93

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و…………………………….104

فصل پانزدهم – مقررات مختلف………………………………………………………………….108

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل………………………………………………………..114

نظريه تفسيری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغايرت عضويت وزراء و کارمندان

دولت درهيات امناء موسسات خصوصی و يا دولتی  –  اصل 141 قانون اساسی

……………………………………………………………………………………………..117

لايحه قانونی راجبه منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات

دولتی و کشوری…………………………………………………………………………..118

(تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 ) – ممنوعيت دريافت حقوق و مزايا بيش از يک

دستگاه دولتی………………………………………………………………………………122

آيين نامه اجرايی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور…………………123

قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی از چاپ و نشريات غير                                       ضرور…………………………………………………………………………………….128

قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسات و شرکتهای

دولتی ازچاپ و انتشار نشريات غير ضرور………………………………………….130

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ

و انتشار نشريات غير ضرور…………………………………………………………. 131

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری……………………………135

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری………..137

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی…………………………………………….140

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتی………………………..142

(قانون اساسی)…………………………………………………………………………………….144

الف) شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از اصول………………………………….. 144

ب)   ساير اصول قانون اساسی…………………………………………………………….147

قانون محاسبات عمومی کشور……………………………………………………………………151

شرح محدوديت ها و ممنوعيت های برخی از مواد قانون محاسبات…………………………..151

قانون اصلاح مواد  63 و 64  قانون محاسبات عمومی کشور………………………………..157

قانون ضوابط  پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتی موضوع ماده                                   «71 » قانون محاسبات عمومی کشور………………………………………………………… 159

(قانون کار)……………………………………………………………………………………….161

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون کار……………………………………161

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………165

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………….165

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد……………………………….180

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی

دولت …………………………………………………………………………….180

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظيم

بخشی از مقررات مالی دولت…………………………………………………………….187

«قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه های اجرايي آن»…………………………………….192

«قانون استخدام کشوری»……………………………………………………………………….194

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی…………………………………………………………….201

قوانين و مقررات مربوط به استخدام پيمانی……………………………………………………203

«آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری»……………205

«قانون ساماندهی مد و لباس»………………………………………………………………….206

متن کامل قانون صدور چک با آخرين اصلاحات…………………………………………….210

متن کامل قانون روابط مالک و مستاجر………………………………………………………219

فصل اول – روابط موجر و مستاجر……………………………………………………..219

فصل دوم – سرقفلی……………………………………………………………………….220

قوانين و مقررات مربوط به دوره های آموزش کارکنان دولت……………………………..223

آيين نامه اجرايی ماده  54  و بندهای  «د» و «ه»  ماده 143 قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………223

قوانين و مقررات مربوط به دورهای آموزشی کارکنان در دستگاههای اجرايی………….229

اصلاح آيين نامه اجرايی قسمتی از تبصره  2  ماده  43  قانون استخدام کشوری (حق

حضوردرجلسه، حق التدريس، ترجمه، تحقيق، تاليف و تصنيف)…………………….231

لغو پاداش آموزش کارکنان…………………………………………………………………..234

آيين نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی…………………………………………………….235

فصل دوم – موضوع ماموريت های خارج از کشور………………………………….235

ممنوعيت بازداشت اموال «آيين نامه اجرايی وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون

مالياتهای مستقيم »…………………………………………………………………………237

ممنوعيت های پرداخت کمک هزينه مسکن،  پرداخت فوق العاده اولاد،  عائله مندی،

کمک هزينه تحصيل فرزند و اياب و ذهاب مقطوع مطابق ضوابط اجرايی بودجه

سال 1359 ………………………………………………………………………………..239

بخشنامه تهيه البسه و کفش کارکنان از انواع توليدات………………………………………240

بخشنامه شورايعالی سياستگذاری تبليغات دولت در خصوص جايگاه و خطوط کلی

وظايف «روابط عمومی»………………………………………………………………..242

آيين نامه پذيرايی های عمومی………………………………………………………………244

آيين نامه اجرايی ماده 5، 30، 42، 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت……..247

آيين نامه نحوه مصرف هدايای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات

دولتی و شرکت های دولتی………………………………………………………….247

آيين نامه اجرايی ماده (30) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خريد

خودرو سواری داخلی……………………………………………………………….250

آيين نامه اجرايی ماده (42) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، در خصوص نحوه

مصرف اعتبارات منحصراٌ پژوهشی و تحقيقاتی ………………………………. 253

آيين نامه اجرايی بند « ب » الحاقی ماده (86) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و

مصرف آن در موارد معين ، موضوع ماده  (43)  قانون  تنظيم بخشی ازمقررات

مالی دولت موضوع اجاره ساختمانهای اداری، مسکونی و آموزشی……………256

آيين نامه اجرايی بند « ب » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی «هزينه های ورزشی» …………………………………………………..259

آيين نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی…………………………………………..263

فصل اول – تعاريف………………………………………………………………..263

فصل دوم – چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی………………………267

فصل سوم – ساير مقررات………………………………………………………….271

بخشنامه مقام وزارت اموراقتصادی ودارائی درخصوص خريد سکه ومسکوکات طلا

رای هيات عمومی ديوان محاسبات کشور در خصوص واگذاری سکه، کتاب و هديه

اظهار نظر ديوان محاسبات کشور در خصوص تکليف قانونی ذيحسابان و مديران کل

امور مالی (موضوع ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور)…………………….279

نمونه آرای هياتهای مستشاری و محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات…………………….281

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ 22/05/84 »……………..281

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 16/07/84»…………..283

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ  28/12/84 »…………285

«رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 15/05/85 »…………286

«رای هيات دوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 22/04/85» ………….288

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 22/06/85 »……. 289

«رای محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات کشور مورخ 02/03/86 »………….291

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 16/06/86 »………..293

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 16/06/86 »………..295

«رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 28/09/84 »……….296

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ 01/05/85 »…………….298

رای محکمه تجديد نظرو حاکم شرع ديوان محاسبات کشور در خصوص قانون

نحوه هزينه  کردن اعتبارات  خارج  از شمول  قانون محاسبات عمومی  و ساير

مقررات عمومی دولت …………………………………………………………….300

دستورالعمل اجرايی تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور در خصوص نحوه

امحاء اوراق اداری و مالی…………………………………………………………301

قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران

انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………307

 

 

**********************************

مرکز توزیع و فروش در سراسر کشور
شرکت دانشوران سرمد ( نرم افزاری هوشا )

تهران،بلوار کشاورز،جمالزاده شمالی ساختمان 125واحد 10
تلفن ( ويژه) :   66915541 –  021

تلفکس :   66915540 –  021

صندوق پستی:   899/13145- تهران

وب سايت ها :

www.daneshvaran.com

www.husha.ir

www.zihesabi.com

www.zihesabi.ir

پست الکترونيکی:

ketab@daneshvaran.com

جهت سفارش کتاب  و تعداد درخواستی و واریز هزینه فروش و ارسال کتاب به جام ملت 1071371641 شماره کارت 6104137200689527 به نام علی عبداللهی ازگمی    فيش واريزی و آدرس خود  را از طريق فاکس و يا ايميل  ارسال فرمائيد تا کتاب در اسرع وقت به  آدرس شما  ارسال  گردد.

 

 

سایت های وابسته :  www.zihesabi.comwww.zihesabi.ir

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...